Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora - viši stručni suradnik za pravne poslove 

Upute i obavijest kandidatima - viši stručni suradnik za pravne poslove 

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka

Izjava da ne postoje zapreke za prijam u službu

Rok za prijavu je 23.08.2023.godine