Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

IBAN Općine Podgora: HR9024020061833900002, u Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

Obavještavamo vas da će Podgora čistoća d.o.o., u suradnji s predstavnicima Općine Podgora, u razdoblju od 10. do 13. veljače 2020. održavati javne tribine na temu gospodarenja otpadom i novostima vezanima za način sakupljanja otpada i odvojeno sakupljanje otpada na kućnom pragu na području Općine Podgora i to po sljedećem rasporedu:

 

10.02.2020. s početkom u 17,00 sati u kinu Podgora – za naselje Podgora,

11.02.2020. s početkom u 17,00 sati u prostoru škole – za naselje Drašnice,

12.02.2020. s početkom u 17,00 sati u prostoru škole – za naselje Igrane,

 13.02.2020. s početkom u 17,00 sati u prostoru škole – za naselje Živogošće (Porat, Mala Duba i Blato)

 

Dana 28. siječnja 2020. god. Župan Splitsko-dalmatinske županije, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama – olujnim i orkanskim vjetrom te poplavom nastale tijekom dana 13./14. prosinca 2019. godine, na području Općine Podgora.

Mještani općine Podgora koji su pretrpjeli štetu od olujnog i orkanskog vjetra te poplavom tijekom dana 13./14. prosinca 2019. godine mogu prijaviti štetu u Općini Podgora:

·      e-mailom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·      osobno na protokol Općine, ili

·      poštom na adresu: Općina Podgora, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora

zaključno do srijede 5. veljače 2020. godine.

Za prijavu štete koristi se obrazac EN-P i izjava privole za obradu osobnih podataka, a isti se mogu dobiti na protokolu Općine ili na web stranici www.podgora.hr

Obrasce prijave štete treba dostaviti najkasnije do 5. veljače (srijeda) 2020. god. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Općini Podgora, radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, na kontakt tel: 021/603-952 i 021/603-955.

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podgora sklopila ugovor o
obavljanju platnog prometa sa Erste & Steiermarkische Bank d.d.


Novi broj računa Općine Podgora glasi : HR9024020061833900002.

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada
za uređenje groblja, porez na javnu površinu, porez na kuću za odmor, porez na potrošnju,
porez na promet nekretnina, naknada za koncesijska odobrenja i ostalo) koja ste do sada vršili
na stare brojeve računa:
Splitska banka d.d. HR4523300031833900002
OTP banka d.d. HR8624070001833900002
Hrvatska poštanska banka d.d. HR2223900011833900002
potrebno je ubuduće vršiti isključivo na novi broj žiro računa: HR9024020061833900002.