Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora - referenta komunalno-poljoprivrednog redara

Upute i obavijesti kandidatima referenta komunalno poljoprivrednog redara

Izjava da ne postoje zapreke za prijam u službu

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka