UPU Živogošće-Blato (prijedlog plana)

 1.    Korištenje i namjena površina namjena

2.1  Promet

2.2  Javne telekomunikacije i energetski sustav

2.3  Vodoopskrba i uređenje vodotoka

2.4  Odvodnja otpadnih voda

3.    Uvjeti i oblici korištenja

4.    Način i uvjeti gradnje

 

Knjiga 1 (odredbe za provođenje)

Knjiga 2 (obrazloženje i sažetak za javnost)

 


 

PPUO PODGORA

 1_ NAMJENA

2.1_PROMET

2.2_ENERGETSKI SUSTAV

2.3  POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.4 VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2.5_ODVODNJA

3.1_REŽIMI - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

3.2_REŽIMI - PODRUČJA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

3.3_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.4 REŽIMI - PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA

 

List 00 - VEZA LISTOVA

List 01

List 02

List 03

List 04

List 05

List 06

List 07

List 08

List 09

List 10

List 11

List 12

List 13

List 14

List 15

List 16

List 17


 

Objava javne rasprave o prijedlogu UPU naselja Živogošće Blato

 Dokument


 

ODLUKA o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ŽIVOGOŠĆE - BLATO (UPU)

Dokument


 

ODLUKA o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ŽIVOGOŠĆE - BLATO (UPU)
 

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (Strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje 2016. - 2020. godine

Dokument


 

Nacrt Plana ukupnog razvoja (Strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje 2017. - 2020. godine

Dokument

 


 

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Podgora Glasnik službeno glasilo br.: 13/15

 

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Podgora,  "Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora 6/17

Prostorni plan_file1

Usvojeni plan_knjiga2

Usvojeni plan_knjiga1

Odluka o donošenju


 

03_Odluka o donošenju

GLASNIK 13-15.pdf

Obrazlozenje.pdf

Odluka o donosenju I+D PPUO Podgora 2015.pdf

 

1. NAMJENA _ I+D 2015.pdf

2.2_ELEKTRIKA _ I+D 2015.pdf

2.4 VODA _ I+D 2015.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 A legenda.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 B sastavnica.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 LIST 5.pdf

4_KATASTAR _ I+D 2015 LIST 6.pdf

5_NAČIN I UVJETI GRADNJE.pdf

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA 2014

Knjiga (PDF)

Glasnik (PDF)

KARTE:

25000:

Namjena (PDF)

Promet (PDF)

Pošta (PDF)

Režimi (PDF)

Režimi (PDF)

 

5000:

Katastar list 1 Podgora 1

Katastar list 2 Podgora 2

Katastar list 3 Podgora Čaklje

Katastar list 7 Drašnice

Katastar list 13 Živogošće Porat

Katastar list 16 Živogošće Mala duba

Katastar list 17 Živogošće Blato

 

Detaljni plan uređenja dijela naselja centar Podgore 2014

Postojeće stanje (PDF)

Namjena (PDF)

Promet (PDF)

Infrastruktura (PDF)

Uređenje (PDF)

Uvjeti gradnje (PDF)

Tekst (PDF)

 

 


Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Podgora (pdf)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja općine Podgora (PDF)

Obrazloženje Plana prostornog uređenja Općine Podgora (PDF)

Prostorni Plan Općine Podgora - 2007. god. - karta namjene prostora (PDF)

Izmjene i dopune Prostornog Plana Općine Podgora - 2010. god.- karta namjene prostora

Izmjene i dopune Prostornog Plana Općine Podgora - 2010. god. - karta plana namjene sa uklopljenim katastarom (PDF) 34 MB

Izmjena i dopuna PP Općine Podgora - 2010. god

 

 

Prostorni plan uređenja Općine Podgora 31.05.2007.

i izmjene Plana 2010

1

USVOJENI PPO PODGORA _PDF_2007

grafika


0-Model.pdf
2.0-Model.pdf
2.1_promet-Model.pdf
2.2.-Model.pdf
2.3-Model.pdf
2.4-Model.pdf
2.5-Model.pdf
3.1-Model.pdf
3.2-Model.pdf
3.3-Model.pdf
3.4-Model.pdf
Drašnice.jpg
Igrane.jpg
pecat katastra-Model.pdf
Podgora.jpg
SHEMA ZA KATASTAR drasnice.pdf
SHEMA ZA KATASTAR igrane.pdf
SHEMA ZA KATASTAR podgora.pdf
SHEMA ZA KATASTAR zivogosce.pdf
Živogošće.jpg

tekst

Iskaz povrsina.pdf
NASLOV I SADRZAJ.pdf
naslov.pdf
ODLUKA.pdf
PPU obrazlozenje.pdf

0. PODRUČJA IZ. I DOP.-Model.dwf
1. NAMJENA-Model.dwf
2.1_PROMET-Model.dwf
2.2_ELEKTRIKA-Model.dwf
2.3 POŠTA-Model.dwf
2.4 VODA-Model.dwf
2.5 ODVODNJA-Model.dwf
3.4 REZIMI-Model.dwf
Glasnik prostorni plan 1-2010.pdf
KATASTAR_LEGENDA_NASLOVNICE.dwf
KATASTAR_USVOJENI-Model.dwf
nalovnica knjiga 1.pdf
naslovnica knjiga 1-zepic fascikle.pdf
naslovnica knjiga 3.pdf
SHEMA_ KATASTAR-Model.dwf

2

grafika

0-Model.pdf
2.0-Model.pdf
2.1_promet-Model.pdf
2.2.-Model.pdf
2.3-Model.pdf
2.4-Model.pdf
2.5-Model.pdf
3.1-Model.pdf
3.2-Model.pdf
3.3-Model.pdf
3.4-Model.pdf
pecat katastra-Model.pdf
SHEMA ZA KATASTAR drasnice.pdf
SHEMA ZA KATASTAR igrane.pdf
SHEMA ZA KATASTAR podgora.pdf
SHEMA ZA KATASTAR zivogosce.pdf

tekst

Iskaz povrsina.pdf
NASLOV I SADRZAJ.pdf
naslov.pdf
ODLUKA.pdf
PPU obrazlozenje.pdf

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora, br. 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) Načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

   JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA

 

1.      O utvrđenom Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora provest će se javna rasprava sa organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2.      Javna rasprava održat će se u razdoblju od 12. 9. 2016. godine zaključno do 27. 9. 2016. godine.

3.      Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog Plana bit će izložen javnom uvidu u zgradi Općine Podgora na adresi: A. Kačića Miošića 2., 21 327 Podgora, svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati. Prijedlog plana bit će izložen i na web stranicama Općine Podgora na adresi: http://www.podgora.hr/.

4.      Javno izlaganje, radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana, održat će se za sve zainteresirane u ponedjeljak, 19. 9. 2016. godine, u zgradi Općine Podgora (kino dvorana), s početkom u 10:00. sati.

5.      Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave do zaključno 27. 9. 2016. godine.

6.      Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu sa čl. 100. i čl. 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) je slijedeći:

·        sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu postaviti pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom objavi o javnoj raspravi,

·        javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu plana sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na plan do roka određenog u javnoj raspravi.

         U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi.

7.      Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom podnositelja i u roku iz točke 5. ove objave, dostavljeni na adresu: OPĆINA PODGORA, Jedinstveni upravni odjel, A.K. Miošića 2, 21 327 Podgora,

            - u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

 

                                                                                                                      Ante Miličić, v.r.

Page 1 of 3

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665