Andrije Kačića Miošića 2  |  21327 Podgora  |  Tel: 603 951  |  e-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hr 

  • podgora_slide.jpg
  • podgora_slide1.jpg
  • podgora_slide2.jpg
Općina Podgora
Službene stranice Općine Podgora
A A A

 

                  12. veljače 2016.godine

 

 

 

                                                                                 VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE PODGORA

          

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj: 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15) 

 

s  a  z  i  v  a  m

 

       31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgora za dan  16. veljače 2016. godine (utorak) u vijećnici Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, s početkom u 10.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem sljedeći  

  

d n e v n i    r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća;

2.      Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora;

3.      Prijedlog Odluke o izradi Plana ukupnog razvoja ( strateškog razvojnog programa) Općine Podgora za razdoblje od 2016. do 2020. godine;

4.      Prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR);

5.      Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2016. godinu;

6.      Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2015. godinu;

7.      Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;

8.      Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za razdoblje od 2016. god. - 2019. god.;

9.      Prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2016. god.;

10.  Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2016.god.;

11.  Prijedlog Odluke o visini cijene grobnice na Novom groblju u Podgori;

12.  Prijedlog Odluke o prodaji komunalnog vozila za pražnjenje polupodzemnih kontejnera;

13.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini upisnine i naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću ˝Morski konjić˝ Podgora;

14.  Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Morski konjić" u Podgori;

15.  Vijećnička pitanja i odgovori.

 

 

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Ivo Mihaljević, v.r.