11:20:01

Katastar i zemljišnik

Trenutno online posjetilaca

We have 48 guests online
Stranice Općine Podgora
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA viši stručni suradnik PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 April 2014 07:39

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 5. Stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

službenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, financijsko računovodstvena služba – višeg stručnog suradnika za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA :

Poslovi višeg stručnog suradnika za proračun i financije propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

izrađivanje proračunskih akata i praćenje njihovog izvršenja
izrađivanje knjigovodstvenih i financijskih izvješća
praćenje propisa iz područja financija i briga o primjeni istih
kontroliranje i likvidiranje svih računa, obračunavanje plaća i naknada plaća
vođenje financijskog knjigovodstva
vođenje blagajne proračuna
vođenje i čuvanje dokumentacije iz svog djelokruga
obavljanje i drugih poslova po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika za proračun i financije je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,30) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Opći dio
Posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).

POSEBNI DIO:

1. Zakon o proračunu («Narodne novine» br.: 87/08 i 136/12),
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br.: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 13. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA referent-prometni redar PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 April 2014 07:38

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA


Sukladno članku 19. i članku 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

vježbenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, referent-prometni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

OPIS POSLOVA:

Poslovi referenta prometnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:
- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Općine
- naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine
- surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila
- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od osnovne plaće utvrđene za to radno mjesto.

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,65) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske
Promet

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.: 56/90., 135/97., 8/98. - pročišćeni
Tekst br.: 113/00., 124/00 - pročišćeni tekst br.: 28/01., 41/01 - pročišćeni tekst br.: 55/01).

PROMET

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.: 67/08),
2. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te Programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br.: 143/08).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 02. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora: višeg stručnog suradnika za proračun i finacije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 April 2014 13:37

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-02/14-01/1

2147/05-03/01-14-1

16. travnja 2014. godine

Na temelju članka 5. stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

višeg stručnog suradnika za proračun i financije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Posebni uvjeti:

-magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomije

-položen državni stručni ispit

-najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-poznavanje rada na računalu

Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11, dalje: Zakon).

Prijave mogu podnijeti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis,

-presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-presliku diplome ili svjedodžbe,

-presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje, ugovor i dr., u preslici,

- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora www.podgora.hr/opcina/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici www.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", neposredno ili poštom na adresu: Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora, sa naznakom: "Natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za proračun i financije - ne otvaraj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA PODGORA

Last Updated on Tuesday, 22 April 2014 13:37
 
Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, prometni redar 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 April 2014 13:36

 

 

 

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-03/14-01/1

2147/05-03/01-14-1

 

16. travnja 2014. godina

 

 

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, referent-prometni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

- srednja stručna sprema – IV. stupanj

- poznavanje rada na računalu.

 

Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva, ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanoga za vježbenički staž.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis,

-presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-presliku svjedodžbe,

-presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora www.podgora.hr/opcina/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici www.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", neposredno ili poštom na adresu: Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora, sa naznakom: "Natječaj za prijam vježbenika/ce referenta-prometnog redara - ne otvaraj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA PODGORA

 

Last Updated on Tuesday, 22 April 2014 13:36
 
POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 March 2014 10:00

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora dana 10. ožujka 2014. godine

 

O G L A Š A V A

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2014. GODINU

 

1. Oglašava se poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje javnih površina i zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sukladno planu korištenja istih.
2. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu na općinskom obrascu JP-1* Komisiji za komunalne djelatnosti uz koju je potrebno priložiti:

A) presliku domovnice ili osobne iskaznice,
B) u preslici dokaz pravne i poslovne sposobnosti (izvod iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga, potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl.),

C) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora,

D) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora, koncesionara Općine Podgora, o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,

E) 20,00 kuna državnih biljega priloženih uz zahtjev,
F) prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju suvenira, rukotvorina, slika i sl.), sliku, skicu montažnog objekta, nadstrešnice ili načina prodaje.

SVI DOSADAŠNJI KORISNICI, BEZ OBZIRA NA DJELATNOST, OBAVEZNO PREDAJU ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE bez obaveze predaje dokumenata iz točke 2. A) i F).

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnosi molbu Vijeću za dodjelu odobrenja na pomorskom dobru na propisanom obrascu UT-XII-71 koji se može kupiti u Narodnim novinama. Uz molbu je potrebno priložiti:

A) presliku domovnice ili osobne iskaznice,
B) u preslici dokaz pravne i poslovne sposobnosti (izvod iz sudskog registra, obrtnog registra, registra udruga, potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl.),

C) potvrdu financijsko – računovodstvene službe Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora,

D) potvrdu Podgore čistoća d.o.o. Podgora (koncesionara Općine Podgora) o podmirenju dospjelih obveza za odvoz komunalnog otpada,

E) 70,00 kn državnih biljega priloženih uz zahtjev
4. ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE ZAKLJUČNO DO 4.04.2014. god.
5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Podgora iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje i njihovi se zahtjevi do podmirenja duga neće razmatrati.


NAČELNIK:

Ante Miličić

 

 

* Obrazac JP-1 možete preuzeti u Općini Podgora ili na web stranici Općine Podgora (PDF)

 

Last Updated on Thursday, 13 March 2014 11:20
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - Lista grupe birača Čedomil Letica PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 February 2014 12:52

Čedomil Letica

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3