Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03,82/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11) i članka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja zelenih površina u Općini Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 6/14), načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

 

 

NATJEČAJ

 

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

 

održavanja zelenih površina u Općini Podgora

 

 

 

1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u naseljima Općine Podgora na temelju ugovora. Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva se hortikulturno uređenje parkova i nasada i održavanje zelenila (zalijevanje, košnja, pilanje i slični poslovi) prema troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

 

2. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora sklopit će se na rok od četiri godine.

 

3. Ponude moraju sadržavati:

 

1) naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, broj žiro-računa, naznaku da li je ponuditelj u sustavu pdv-a, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, ime osobe za kontakt, broj telefona i telefaxa;

 

2) izvadak iz sudskog, obrtnog, odnosno drugoga odgovarajućeg registra, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja iz kojeg je vidljiva registrirana djelatnost koja je predmet natječaja;

 

3) jamstvo za ozbiljnost ponude -novčani polog u iznosu od 10.000,00 kuna ponuditelj je dužan uplatiti na žiro-račun Općine Podgora i to na IBAN ili broj računa Naručitelja: HR4523300031833900002, poziv na broj 7706-OIB, model HR 24 uz naznaku svrhe: «jamstvo za ozbiljnost ponude za Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora» i dostaviti potvrdu o uplati gotovinskog pologa;

 

4) potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe) ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

 

5) izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona

 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave natječaja.;

 

6) BON-1, odnosno odgovarajući financijski izvještaj zemlje sjedišta izdan od strane Financijske agencije ili odgovarajuće bankarske, financijske institucije ili tijela ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, kao dokaz uspješnosti poslovanja;

 

7) izjavu ponuditelja da raspolaže opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja i kadrovskoj osposobljenosti, sa brojem i kvalifikacijama zaposlenih;

 

8) popis sredstava i opreme za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja;

 

9) ispunjen, potpisan i ovjeren troškovnik, sa mjesečnom i ukupnom godišnjom cijenom održavanja izraženom u kunama, sa i bez PDV-a, ovjeren od strane ponuditelja;

 

10) rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Ponudu je potrebno izraditi u pisanom obliku i mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranica ponude.

 

4. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 

5. Rok i način plaćanja: virmanom na žiro- račun izabranog ponuditelja u roku od 30 dana od ispostave računa koji dospijeva 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

6. Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunim i neće se

 

razmatrati.

 

7. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i

 

adresom ponuditelja, preporučenom poštom na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića

 

Miošića 2, 21327 Podgora, s naznakom «za natječaj za povjeravanje obavljanja

 

komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora - ne otvaraj».

 

8. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

9. Otvaranje ponuda nije javno.

 

10. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz ovog natječaja donijet će Općinsko vijeće Općine Podgora.

 

11. Odluka Općinskog vijeća dostavit će se ponuditeljima u roku od 15 dana od dana

 

donošenja.

 

12. Natječajna dokumentacija se dostavlja ponuditeljima na zahtjev, a može se preuzeti i na web-stranici Općine Podgora www.podgora.hr/opcina/.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon: (021) 603-953.

 

 

 

NAČELNIK:

 

Ante Miličić

 

 

- Održavanja zelenih površina u Općini Podgora (TROŠKOVNIK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP/I: 112-07/14-01/3
2147/05-03/01-14-1

09. lipnja 2014. godina

Predmet: Oglas za prijem u službu namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

Opis poslova: namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)
Mjesto rada: Općina Podgora
Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa
Način zaposlenja: na određeno vrijeme, 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
Poslodavac: Općina Podgora
Razina obrazovanja: niža stručna sprema ili osnovna škola
Radno iskustvo: nije potrebno
Traženo djelatnika: 2

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
životopis,
presliku svjedodžbe,
presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu
elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.
Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora www.podgora.hr/opcina/.

Testiranje i intervju održati će se dana 20. lipnja 2014. godine u 9:30. sati u prostorijama Općine Podgora.   

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Makarska.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel.: 021 / 603- 953.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: » Oglas za namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) - ne otvaraj «.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


OPĆINA PODGORA

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik Općine Podgora" br. 4/12), načelnik Općine Podgora objavljuje sljedeći: JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

Predmet ovog poziva je nadmetanje za sezonsko korištenje od srpnja do kraja listopada 2014. godine info pulta- betonskog broda u Podgori na predjelu Plišivac.

Info pult iz članka 1. daje se na korištenje za pružanje usluga turističke agencije sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( «Narodne novine» br. 68/07, 88/10, 30/14).

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» dana 10. lipnja 2014. godine za prijem

namještenika/ice

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša – namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme


OPIS POSLOVA :

Poslovi namještenika komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina(40%)
održava zelene površine i nerazvrstane ceste(20%)
obavlja poslove na održavanju te izvršava naloge vezane za čišćenje i uređenje groblja, pješačkih staza, tržnica, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturnom uređenju javnih površina, kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja(20%)
vrši poslove sahrane i ukopa pokojnika(10%)
-     obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik (10%)

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta namještenika pomoćnog komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,44) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.PODRUČJA TESTIRANJA:
Opći dio


PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10)

Odluka se može pronaći na web-stranici «Općine Podgora».


NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
OPĆINA PODGORA

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2013./2014.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj i ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665