Na temelju članka 5. stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

 

višeg referenta za naplatu poreza   1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

 

Posebni uvjeti:

-  sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke

- položen državni stručni ispit

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu

 

Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11, dalje: Zakon).

Prijave mogu podnijeti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  životopis,

- presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- presliku diplome ili svjedodžbe,

- elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje, ugovor i dr., u preslici,

- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora http://www.podgora.hr/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici http://www.podgora.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora,  najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", neposredno ili poštom na adresu: Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora, sa naznakom: "Natječaj za prijam višeg referenta za naplatu poreza   - ne otvaraj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PROČELNICA:

Stela Džaja, dipl.iur.

Na temelju članka 5. stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

 

višeg referenta za administrativne poslove-tajnika   1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

 

Posebni uvjeti:

- sveučilišni prvostupnik ekonomske struke, pravne ili druge društvene struke ili stručni prvostupnik   ekonomske, pravne ili druge društvene struke

- položen državni stručni ispit

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu

 

Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11, dalje: Zakon).

Prijave mogu podnijeti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  životopis,

- presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- presliku diplome ili svjedodžbe,

- elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje, ugovor i dr., u preslici,

- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora http://www.podgora.hr/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici http://www.podgora.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora,  najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", neposredno ili poštom na adresu: Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora, sa naznakom: "Natječaj za prijam višeg referenta za administrativne poslove-tajnika - ne otvaraj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PROČELNICA:

Stela Džaja, dipl.iur.

 

 

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine“ broj: 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i čl. 8. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Podgori ( «Glasnik» Općine Podgora broj: 10/12) načelnik Općine Podgora raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

1. Daje se u  zakup poslovni prostor ukupne površine 25 u predvorju zgrade Općine Podgora, koji se sastoji od jedne prostorije površine cca 50 m2, koji u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju u predvorju zgrade općinske uprave Općine Podgora.

2. Poslovni prostor se daje u zakup u trajanju od 5 godina za obavljanje djelatnosti turističke zajednice.

3. Početan iznos zakupnine poslovnog prostora iz toč. 1. iznosi 500,00 kuna mjesečno.

(Troškove električne energije i vode snositi će Općina Podgora, a sve ostale, nespomenute troškove snositi će odabrani ponuditelj).

4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe koje ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti iz toč. 2.

5. Ponuda mora sadržavati:

 

    1) naziv ponuditelja, sjedište, OIB, broj telefona, broj žiro-računa,               

    2) izvadak iz odgovarajućeg upisnika iz kojeg je vidljiv upis djelatnosti koja je predmet

        natječaja

    3) potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama plaćanja svih dospjelih poreznih    

       obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

    4) ponuđenu mjesečnu zakupninu

 

6. Pisane ponude s dokumentima o ispunjavanju zakonskih uvjeta za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja dostavljaju se putem pošte preporučeno ili neposredno u Općini Podgora u zatvorenoj omotnici s naznakom: « Ne otvaraj- ponuda za zakup», na adresu: Općina Podgora, A. Kačića Miošića 2, 21327 Podgora u roku od 10 dana od dana objave natječaja.

7. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja nudi najveći iznos zakupnine.

8. Najpovoljnijeg ponuditelja  izabrat će Općinski načelnik u roku od 15 dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

9. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.              

 

 

KLASA: 372-03/15-01/1

URBROJ: 2147/05-01/01-15-1

Podgora, 20. srpnja 2015. godina

                                                                                                                   NAČELNIK:

                                                                                                                Ante Miličić, v.r.

 JAVNI POZIV ZA NADMETANJE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA "PROSLAVU DANA OPĆINE PODGORA "SV. VICENCO" 16. KOLOVOZA 2015. SVE VRSTE UGOSTITELJSKIH, TRGOVAČKIH I USLUŽNIH DJELATNOSTI

            1. Predmet ovog poziva je nadmetanje za jednodnevno korištenje javnih površina na predjelu spomenika "Galebova krila" u Podgori prilikom održavanja manifestacije   proslave Dana Općine "Sv. Vicenco" 16. kolovoza 2015. godine, kojom prilikom će nastupati grupa "MAGAZIN", za obavljanje svih vrsta ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih djelatnosti.

            2. Javne površine iz točke 1. daje se na korištenje najboljem ponuditelju prema unaprijed određenim lokacijama ucrtanih u katastarskom planu i označene brojem od 1 do 4. i to:

- Javna površina pod br.1 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića – zapadni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  Javna  površina pod br. 2 površine 6 x 3 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - istočni dio platoa amfiteatra spomenika Galebova krila.

-  Javna  površina pod br. 3 površine 5 x 4 m ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje pića - sjeverni dio  spomenika Galebova krila iznad gledališta.

-  Javna površina pod br. 4 ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti – usluživanje hrane i pića – sjeverni dio ulaza na plato spomenika Galebova krila.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), dana 13. srpnja 2015. godine objavljen je oglas putem «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» za prijem:

namještenika/ce

komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno) u Vlastiti pogon Općine Podgora na određeno vrijeme od 2 mjeseca

 

 

OPIS POSLOVA:

 

Poslovi namještenika komunalnog djelatnika propisani su Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Podgora ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 4/10 i 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

-         obavlja poslove na održavanju, čćenju i uređenju javnih površina (plaža)

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta namještenika komunalnog djelatnika je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,44) sukladno Odluci o koeficijentima za izračun plaće Vlastitog pogona Općine Podgora  (" Glasnik " službeno glasilo Općine Podgora broj: 4/10, 11/11, 8/13 i 2/14 )  i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      KOMUNALNI RED OPĆINE PODGORA

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

      1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „Glasnik“ službeno glasnilo Općine Podgora broj: 2/10“)

Propisi se mogu pronaći na web-stranici Općine Podgora:  http://www.podgora.hr/

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

     -  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

     -  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

     -  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

     - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova ) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

 

Testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja održati će se dana 23. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665