UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), dana 13. srpnja 2015. godine objavljen je oglas putem «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» za prijem:

namještenika/ce

komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno) u Vlastiti pogon Općine Podgora na određeno vrijeme od 2 mjeseca

 

 

OPIS POSLOVA:

 

Poslovi namještenika komunalnog djelatnika propisani su Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Podgora ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 4/10 i 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

-         obavlja poslove na održavanju, čćenju i uređenju javnih površina (plaža)

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta namještenika komunalnog djelatnika je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,44) sukladno Odluci o koeficijentima za izračun plaće Vlastitog pogona Općine Podgora  (" Glasnik " službeno glasilo Općine Podgora broj: 4/10, 11/11, 8/13 i 2/14 )  i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      KOMUNALNI RED OPĆINE PODGORA

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

      1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „Glasnik“ službeno glasnilo Općine Podgora broj: 2/10“)

Propisi se mogu pronaći na web-stranici Općine Podgora:  http://www.podgora.hr/

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

     -  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

     -  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

     -  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

     - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova ) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

 

Testiranje kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja održati će se dana 23. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Predmet: Oglas za prijem u službu namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

 

Opis poslova: Namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme - 2 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: niža stručna sprema ili osnovna škola

Radno iskustvo: nije potrebno

Traženo djelatnika: 1

 

112-03/15-01/2

2147/05-03/01-15-2

29. svibnja 2015. godina 

Predmet: Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme namještenika/ce pomoćnog komunalnog redara

 

 

Opis poslova: Namještenik/ca pomoćni komunalni redar

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: srednja stručna sprema

Radno iskustvo: nije potrebno

Traženo djelatnika: 2

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» dana 29. svibnja 2015. godine za prijem:

namještenika/ice pomoćnog komunalnog redara

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 3 mjeseca

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), dana 21. svibnja 2015. godine objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» za prijem:

namještenika/ce

komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno) u Vlastiti pogon Općine Podgora na određeno vrijeme od 3 mjeseca

 

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665