UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), u «Narodnim novinama» br. 86/15 dana 4.kolovoza 2015. godine objavljen je natječaj za prijam

 

 

višeg referenta/ice za naplatu poreza - 1 izvršitelj/ica

 

                   u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

                                    

OPIS POSLOVA :

 

Poslovi višeg referenta/ice za naplatu poreza propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

 

-         obavlja pripremne radnje za obavljanje poslova razreza i naplate općinskih poreza i komunalne naknade

-         usklađuje analitičku evidenciju zaduženja i uplata općinskih poreza i komunalne naknade

-         provjerava uplate za upućivanje opomena po neplaćenim općinskim porezima i komunalnoj naknadi

-         pomaže u pripremi upravnog postupka po žalbama na rješenja o porezima i komunalnoj naknadi

-         pomaže u pripremi postupka vršenja prisilne naplate općinskih poraza i komunalne naknade

-         obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika

 

PODACI O PLAĆI:

 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta višeg referenta/ice za naplatu poreza je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,02) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:13/10).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

PODRUČJA TESTIRANJA:

 

1.      Opći dio

2.      Posebni dio

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 

1.      OPĆI DIO:

 

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

3. Zakon o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('“Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)

 

2.      POSEBNI DIO:

 

1. Opći porezni zakon («Narodne novine» broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br.: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14)

 

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

 

NAČIN TESTIRANJA:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

 

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11), u postupku provedbe Natječaja za prijam u službu višeg referenta/ice za naplatu poreza  na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora objavljenog 04. kolovoza u «Narodnim novinama» broj: 86/15 dana i web stranici Općine Podgora, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeći

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. Žarko Pejić, Točanovica 11, Podgora

2. Marijan Knezović, Blato 48, Živogošće

3. Josip Letica, D. Šimunovića 18, Split

 

II. Pozivaju se gore navedeni kandidati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati:

3. rujna (četvrtak) 2015. godine u 08:30 sati,
u vijećnici OPĆINE PODGORA, na adresi: A. K. Miošića 2, Podgora

III. Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

IV. Intervju će se obaviti istog dana. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua. 

V.  Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podgora i na oglasnoj ploči Općine Podgora.

POVJERENSTVO ZA

PROVEDBU NATJEČAJA:

 

Ovime se obavještavaju kandidati da se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu  referenta komunalnog redara  po Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju od 19. kolovoza 2015. koja se trebala održati 25. kolovoza (utorak) 2015. godine u 11,00 sati odgađa za 12:30 istog dana u vijećnici OPĆINE PODGORA, na adresi: A. K. Miošića 2, Podgora. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11), u postupku provedbe Natječaja za prijam u službu višeg referenta za administrativne poslove-tajnika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora objavljenog 04. kolovoza u «Narodnim novinama» broj: 86/15 dana i web stranici Općine Podgora, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeći

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. Žarko Pejić, Točanovica 11, Podgora

2. Marijan Knezović, Blato 48, Živogošće

3. Josip Letica, D. Šimunovića 18, Split

II. Pozivaju se gore navedeni kandidati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati:

3. rujna (četvrtak) 2015. godine u 09:30 sati,
u vijećnici OPĆINE PODGORA, na adresi: A. K. Miošića 2, Podgora

III. Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

IV. Intervju će se obaviti istog dana. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua. 

V.  Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podgora i na oglasnoj ploči Općine Podgora.

POVJERENSTVO ZA

PROVEDBU NATJEČAJA:

 

Ovime se obavještavaju kandidati da se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu  namještenik/ica komunalni djelatnik/ica po Pozivu

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju od 19. kolovoza 2015. koja se trebala održati 25. kolovoza (utorak) 2015. godine u 10,00 sati odgađa za 11:30 istog dana

u vijećnici OPĆINE PODGORA, na adresi: A. K. Miošića 2, Podgora. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

              

 

 

                                                                                        Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

 

 

Novosti

Legalizacija

Stranice turističkih zajednica

 

 

Katastarske izmjere

SUD - OSNOVNA ŠKOLA U PODGORI

Kontakt telefon: 021/ 745-665